สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลำปาง

 

 

 

 


HDC v4.0
ทีมพัฒนาโปรแกรม
คู่มือการใช้งานโปรแกรม
การใช้บริการสาธารณสุข
Smiley face

954,868

จำนวนผู้ป่วยนอก
(คน)

Smiley face

4,049,679

จำนวนผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)

Smiley face

93,895

จำนวนผู้ป่วยใน
(คน)

Smiley face

357,652

จำนวนผู้ป่วยใน
(วัน)

Population Pyramids
วัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ
Smiley face

46.69%

วัยทำงานอายุ 30-44 ปี
มีค่าดัชนีมวลกายปกติ

ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 1 ปีที่ได้รับวัคซีน
Smiley face

97.40%

BCG

Smiley face

97.73%

HBV1

Smiley face

90.40%

MMR

ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 3 ปีที่ได้รับวัคซีน JE,MMR2
Smiley face

84.05%

JE

Smiley face

89.01%

MMR2

เด็กอายุ 0 – 5 ปีมีพัฒนาการสมวัย
Smiley face

91.73%

เด็กอายุ 0 – 5 ปี
มีพัฒนาการสมวัย

ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
Smiley face

90.87%

HT

ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน
Smiley face

88.95%

DM

ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
Smiley face

87.30%

DMHT CVD Risk